Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

just-delicious
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne viaskraweksiebie skraweksiebie
just-delicious
2385 2cb3 500

Ten, kto kocha albo kocha bardziej, komu bardziej zależy na miłości lub na związku, przegrywa. Chodzi o to, że ten, kto kocha mniej, ma władzę.

R.W. Fassbinder

Reposted fromKACHA KACHA viajustfeel justfeel
2774 307b 500
Reposted fromkattrina kattrina viaZlaKobieta ZlaKobieta
just-delicious
A jeśli pójdzie coś nie tak i siebie znać, nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak, bo nie ma takich słów
— video - papieros
Reposted fromevanescence evanescence viaZlaKobieta ZlaKobieta

July 02 2015

just-delicious
3638 ba59
Reposted frompeper peper viaakunin akunin
just-delicious
nie umiem z ciebie zrezygnować i to jest jak nóż w serce, który sama sobie wbijam coraz mocniej, a kiedy już mocniej się nie da wyciągam i wbijam w kolejne miejsce
— czasem w nocy myślę, zamiast spać /dontforgot, m.
Reposted fromdontforgot dontforgot viatenderly tenderly
just-delicious
Can't you see I need you right in front of me?
— The boogie town
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
just-delicious
just-delicious
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
just-delicious
8042 3020
just-delicious
nie lubię grzecznych chłopców.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viaholdmy holdmy
just-delicious
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaholdmy holdmy
just-delicious
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaholdmy holdmy
just-delicious
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaPatij Patij
6670 c3bb
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaxmartii xmartii
just-delicious
just-delicious
0837 b99c
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viasaureus saureus
just-delicious
just-delicious
Ciągle płaczę wewnętrznie.
— wieczornie
just-delicious
8915 8a55
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachrzrzrz chrzrzrz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl