Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

just-delicious
8916 e75f
Reposted fromiamstrong iamstrong viachrzrzrz chrzrzrz
just-delicious
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
just-delicious
Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. 
— stachura
just-delicious
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko
just-delicious
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
4550 bb37 500
Reposted fromwestwood westwood viachrzrzrz chrzrzrz
just-delicious
3542 11e7
bardzo.
just-delicious
just-delicious
Przypuszczam, że jest to część miłości do drugiego człowieka: trzeba z czegoś zrezygnować. Czasem trzeba nawet zrezygnować z niego samego.
— Lauren Oliver
just-delicious
just-delicious
8996 ca42
Reposted fromscorpix scorpix viachrzrzrz chrzrzrz
just-delicious
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
just-delicious
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
just-delicious

June 25 2015

just-delicious
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapraktica praktica
just-delicious
0671 dad7
How the gentleman died out.
Reposted fromolle olle viafrittatensuppe frittatensuppe

June 24 2015

just-delicious

June 22 2015

just-delicious
9890 39b6 500

Had to share this @weheartit

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl